Algemene voorwaarden

Meer dan Moeder

aLGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 1. Meer dan Moeder is een eenmanszaak die zich ten doel stelt coaching en counseling te verlenen aan Cliënt (en eventueel betrokkenen) bij vragen rondom het (aanstaand) moederschap.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Cliënt’ verstaan: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Diensten van Meer dan Moeder en Meer dan Moeder de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Cliëntrelatie’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Meer dan Moeder en Cliënt, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Meer dan Moeder en/of door haar ingeschakelde derden aan Cliënt geleverde diensten, onder andere inhoudende advies en hulp aan Cliënt (en eventueel betrokkenen) bij het (aanstaand) moederschap, alsmede alle andere door Meer dan Moeder ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website meerdanmoeder.nl

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Cliënt en Meer dan Moeder waarbij Meer dan Moeder Diensten aanbiedt.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Meer dan Moeder overeengekomen.
 3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Cliënt.

ARTIKEL 3 DE RELATIE TUSSEN MEER DAN MOEDER EN CLIENT 

 1. Alle aanbiedingen en voorstellen van Meer dan Moeder zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen.
 2. Cliënt kan contact opnemen met Meer dan Moeder via het contactformulier op de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Meer dan Moeder zal met Cliënt overleggen omtrent haar verwachtingen en kan daarna een passende afspraak maken omtrent de kosten voor de Diensten. De relatie tussen Cliënt en Meer dan Moeder komt tot stand op het moment dat Cliënt de tarieven tijdens het intakegesprek aanvaardt.
 3. Indien Cliënt aantekeningen maakt of reacties geeft op de gemaakte afspraken dan maken zij geen deel uit van de afspraken, tenzij Meer dan Moeder deze schriftelijk bevestigt.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE RELATIE TUSSEN MEER DAN MOEDER EN CLIENT

 1. Meer dan Moeder zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk/telefonisch vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Meer dan Moeder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Meer dan Moeder de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden met Cliënt overleggen. Indien hierbij kosten worden gemaakt komen deze voor rekening van Cliënt, en zullen door Meer dan Moeder na overleg worden doorbelast aan Cliënt.
 4. Indien Cliënt in een dergelijk ernstige situatie verkeert dat Meer dan Moeder hulp aan derden moet vragen, is Meer dan Moeder gerechtigd om zonder toestemming van Cliënt een daartoe bevoegde instantie in te schakelen.
 5. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Meer dan Moeder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de relatie, tijdig aan Meer dan Moeder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de relatie tussen Meer dan Moeder en Cliënt de benodigde gegevens niet tijdig aan Meer dan Moeder zijn verstrekt, heeft Meer dan Moeder het recht de uitvoering van de afspraken op te schorten.
 6. Cliënt draagt er zorg voor dat Meer dan Moeder haar Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Cliënt haar afspraken hieromtrent niet nakomt, is zij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Cliënt Meer dan Moeder hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Meer dan Moeder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de afspraken.

ARTIKEL 5 WIJZIGING VAN DE RELATIE TUSSEN MEER DAN MOEDER EN CLIENT

 1. Indien tijdens de uitvoering van de relatie tussen Meer dan Moeder en Cliënt blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Meer dan Moeder en Cliënt tijdig, en in onderling overleg tot aanpassing van de afspraken overgaan.
 2. Indien de relatie tussen Meer dan Moeder en Cliënt wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde relatie levert geen wanprestatie van Meer dan Moeder
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke relatie tussen Meer dan Moeder en Cliënt zijn pas geldig vanaf het moment dat deze zijn aanvaard door beide partijen.

ARTIKEL 6 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE CLIENTRELATIE

 1. Meer dan Moeder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Cliëntrelatie te ontbinden, indien Cliënt de afspraak niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Meer dan Moeder goede grond heeft te vrezen dat Cliënt in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Meer dan Moeder bevoegd de Cliëntrelatie te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de afspraken onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de afspraken in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de gemaakte afspraken blijkt dat Meer dan Moeder niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de afspraken wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kunnen worden, zullen Meer dan Moeder en Cliënt in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
 4. Indien Cliënt de afgesproken verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Meer dan Moeder gerechtigd de Cliëntrelatie terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

ARTIKEL 7 ANNULERING

 1. Indien Cliënt een afspraak maximaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak annuleert worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt een bedrag van 40 euro in rekening gebracht.
 2. Voor annulering van specifieke Diensten zoals trainingen, workshops en retreats gelden de daarvoor specifieke voorwaarden.
  1. Tot 6 weken voor de gereserveerde datum zijn er geen annuleringskosten. Vanaf 6 weken voor de gereserveerde datum worden annuleringskosten in rekening gebracht.
  2. Tussen 6 weken en 2 weken vooraf wordt 60% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  3. Bij annulering binnen 2 weken of op de dag zelf is Meer dan Moeder genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.
  4. Bij annulering is het wel altijd mogelijk kosteloos een vervanger te regelen voor jouw plek. Geef dit dan wel zo snel mogelijk door via eefje@meerdanmoeder.nl zodat hier rekening mee kan worden gehouden.
 1. Verplaatsing of annulering van specifieke Diensten zoals training, workshop en retreats
  1. Meer dan Moeder is gerechtigd zonder opgave van reden de Dienst te verplaatsen naar een andere locatie en/of andere datum. In dit geval heb je als deelnemer het recht de verplaatste Dienst zonder kosten te annuleren en recht op terugbetaling van de betaalde prijs voor de geannuleerde Dienst.
  2. Meer dan Moeder is gerechtigd de Dienst te annuleren, in dit geval heb je als deelnemer recht op terugbetaling van de betaalde prijs voor de geannuleerde Dienst.

ARTIKEL 8 KOSTEN, HONORERING EN BETALING

 1. Alle genoemde bedragen in de gemaakte afspraken zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is Meer dan Moeder gerechtigd reiskosten in rekening te brengen.
 2. Meer dan Moeder heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 4. Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Meer dan Moeder mede te delen.
 5. Meer dan Moeder is te allen tijde gerechtigd om de tarieven aan te passen. Aanpassing van de tarieven dient door Meer dan Moeder altijd aan Cliënt te worden meegedeeld.
 6. Indien Cliënt na drie herinneringen in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Cliënt is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Meer dan Moeder besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Cliënt is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de relatie tussen Meer dan Moeder en Cliënt.
 2. Meer dan Moeder is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Cliënt onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die zij maakt naar aanleiding van de Diensten van Meer dan Moeder.
 4. Meer dan Moeder is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan haar verplichtingen, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 5. Cliënt vrijwaart Meer dan Moeder voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 6. Indien Meer dan Moeder aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Cliënt is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Meer dan Moeder met betrekking tot haar Diensten.
 7. De aansprakelijkheid van Meer dan Moeder is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Cliënt betaalde bedrag.
 8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Meer dan Moeder.
 9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Meer dan Moeder, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de relatie tussen Meer dan Moeder en Cliënt niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van Eefje van der Velden zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Meer dan Moeder of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de afspraken opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Cliëntrelatie zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Meer dan Moeder overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Meer dan Moeder heeft gemaakt met betrekking tot de afspraken. ,

ARTIKEL 11 VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Meer dan Moeder kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de afspraken.

ARTIKEL 12 IDENTITEIT MEER DAN MOEDER 

 1. Meer dan Moeder is bij de KvK geregistreerd onder nummer 81108273 en draagt btw-identificatienummer NL3531463B23. Meer dan Moeder is gevestigd aan de Arnoldus Rotterdamstraat 19 (3533 EK) te Utrecht.
 2. Meer dan Moeder is per e-mail te bereiken via eefje@meerdanmoeder.nl of middels de website www.meerdanmoeder.nl en telefonisch op 06-18195081.

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de rechtsverhouding tussen Meer dan Moeder en haar Cliënten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Meer dan Moeder en Cliënt mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.
Utrecht, 24 augustus 2022